Stadsrekening 2019

Programma's

Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg

Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg

Welk maatschappelijk effect willen we op lange termijn bereiken?

We streven naar een inclusieve, sociaal stabiele en veerkrachtige stad met wijken waar inwoners hun eigen leefomgeving met elkaar kunnen vormgeven. Waar nodig zorgen we voor toegankelijke, passende en kwalitatief goede ondersteuning en voorzieningen. We stimuleren een gezonde leefstijl en leefomgeving.

Zorg en Welzijn
We zorgen voor een sterke sociale basis, toegankelijke en kwalitatief goede ondersteuning waar nodig, en specialistische zorg en veiligheid bij complexe situaties. We hanteren daarbij onze leidende principes:
- preventie voor curatie
- van zware zorg naar lichte ondersteuning
- gewoon mee doen voor iedereen
- zelfregie en sociale steun
- veiligheid als ondergrens
-  eén gezin, één plan, één regisseur
- uitvoering dicht bij leefomgeving
- vertrouwen aan professionals

Daarnaast willen we het sociale domein ook betaalbaar houden. Dit betekent dat we voor ouderen, volwassenen met een beperking en voor de jeugdhulp de zorg verder gaan omvormen naar een lichtere, kortdurende en goedkopere ondersteuning zoveel mogelijk in de thuissituatie. We willen dat minder huishoudens een beroep doen op gemeentelijke regelingen op de verschillende leefgebieden en de stapeling van regelingen en maatwerkvoorzieningen in de komende periode verminderen. We willen gezondheidsverschillen tussen inwoners verminderen. We werken toe naar een omslag in het stelsel sociaal domein per 2021, waarbij we een deel van het stedelijk beleid en sturing willen verleggen naar stadsdelen, wijken en buurten. Dit sluit aan bij de opgave ‘een sociale stad blijven’ uit het coalitieakkoord.

Wijken
We geven richting aan een positieve ontwikkeling van het leefklimaat in wijken en stadsdelen. Het gaat om het op peil houden van wat goed gaat in de wijken, het aanpakken van achterstanden in deelgebieden (op buurt-, straat-, en complexniveau) die achterblijven, zorgen voor meer samenhang van ontwikkelingen en het stimuleren van participatie en samenwerking met wijknetwerken. Daarmee leggen we de basis voor samenwerking aan een vitale en veerkrachtige wijk. De transities op het gebied van onder andere zorg en welzijn, energie en de omgevingswet hebben die basis nodig. Door analyses, gerichte interventies, het ontwikkelen van nieuwe methoden en technieken en het ondersteunen van bewonersinitiatieven werken we aan duurzame sociale stabiliteit. Daarbij streven we naar een zo efficiënt mogelijke benutting en spreiding van onze gemeentelijke wijkaccommodaties, maximaal afgestemd op de behoefte van de bewoners en de wijk en de beleidsdoelen van het sociale domein.

Lasten

x 1 miljoen
Begroot € 235
Gerealiseerd € 228
Afwijking € 7
ga terug
Deze pagina is gebouwd op 03/31/2021 13:59:59 met de export van 05/01/2020 10:41:49