Stadsrekening 2019

Jaarrekening

Algemene dekkingsmiddelen

Algemene dekkingsmiddelen

Algemene dekkingsmiddelen x € 1.000

Begroting 2019

Begroting 2019 na wijziging

Rekening 2019

Lokale heffingen

-Onroerend zaakbelasting

83.224

82.058

83.108

-Hondenbelasting

1.237

1.177

1.178

-Precariobelasting

376

563

573

Toeristenbelasting

605

693

759

Gemeentefonds (incl. uitkering sociaal domein)

390.528

398.453

401.416

Dividend

523

751

3.024

Saldo financieringsfunctie

1.032

2.087

1.115

Bespaarde rente

1.233

1.060

1.036

Totaal

478.758

486.842

492.209

Voor een nadere toelichting op de lokale heffingen wordt verwezen naar de paragraaf lokale heffingen. Hierin staan alle belastingopbrengsten vermeld, ook de kostengerelateerde heffingen zoals bijvoorbeeld de rioolheffing.
De bedragen genoemd in de paragraaf en de bovengenoemde bedragen kunnen afwijken. In bovenstaand overzicht zijn de bruto opbrengsten opgenomen. Dat wil zeggen inclusief verminderen, oninbaar, afrekeningen voorgaande jaren e.d. Daarentegen is geen rekening gehouden met kwijtscheldingen. In de paragraaf heffingen wordt wel rekening gehouden met kwijtschelding en wordt alleen het belastingjaar 2019 opgenomen.

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 03/31/2021 13:59:59 met de export van 05/01/2020 10:41:49