Stadsrekening 2019

Paragrafen

Investeringen

Financiële verantwoording

 Dit jaar hebben we voor een bedrag van 60 miljoen euro in de stad geïnvesteerd en is een aantal investeringsprojecten tot afronding gekomen. Het resterende bedrag verwachten we in de periode 2020 - 2023 te besteden. Voor zover kredieten in 2019 niet tot besteding zijn gekomen, schuiven deze zoals te doen gebruikelijk door naar 2020 (zie kolom 'Budget 2019-2023'). Dit geldt niet voor de bulkinvesteringen; het niet bestede deel van deze investeringsbudgetten valt volgens de huidige regels vrij en overschrijdingen worden verrekend met het krediet van het volgende jaar.  Dit is meegenomen in begrotingswijziging BW-01719.

In het kader van de investeringen stellen we verder het volgende aan uw raad voor:

  1. de overschrijding van de investering 'Griftdijk verkeersmaatregelen' (programma Bereikbaarheid) te verrekenen met de investering 'Binnenstad Bereikbaar' (programma Bereikbaarheid) en het daarna resterende budget voor 'Binnenstad Bereikbaar' vrij te laten vallen;
  2. de overschrijding op de investering 'Abri's' (programma Bereikbaarheid) op te vangen door het investeringskrediet voor 'Investeringen in de O.R.' (programma Bereikbaarheid) voor 2020 en verdere jaren met hetzelfde bedrag te verlagen;
  3. het restant van de investering 'Vlak Elastische Vloer' (programma Sport) vrij te laten vallen;
  4. voor de bulkinvesteringen 'Kunstgrasvelden' (programma Sport) en 'Bedrijfsinvesteringen' de restantbudgetten beschikbaar te houden  voor de toekomstige investeringsbehoefte;
  5. de benaming van de investering 'Boordkorf/Koudenhoek MF Sportveld' te wijzigen in 'Koudenhoek, MF Sportveld (voorheen Broodkorf/Koudenhoek MF Sportveld)';
  6. de benaming van de investering 'Gymzaal Woenderskamp' te wijzigen in 'Sporthal Plus, Hof van Holland (voorheen gymzaal Woenderskamp)';
  7. de overschrijding op de investering 'Gemeentelijke accommodaties'(programma Wonen en stedelijke ontwikkeling) te verrekenen met de jaarschijf 2020.

De verschillen tussen beschikbaar gestelde investeringskredieten en de daadwerkelijke besteding daarvan leiden tot een herberekening van de jaarlijkse kapitaallasten. Het meerjarige effect berekenen we na het opstellen van de Stadsrekening 2019 en nemen we mee in de Zomernota 2020.

In onderstaande tabel treft u per programma informatie over beschikbaar gestelde kredieten en de besteding daarvan. Aan de beschikbare kredieten zijn ook de investeringskredieten toegevoegd (voor zover het begrotingsjaar 2019 betreft) waarover de raad bij het vaststellen van de Stadsbegroting 2020 een besluit heeft genomen.

 

x €. 1.000

Programma

 Totaal krediet

 Realisatie t/m vorig jaar

Realisatie huidig jaar

 Budget 2020-2023

Economie en Toerisme

800

81

187

532

Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg

2.723

934

142

1.647

Onderwijs

23.162

2.878

4.183

16.100

Wonen en Stedelijke Ontwikkeling

38.035

3.574

6.666

27.795

Bereikbaarheid

57.365

18.547

10.040

28.778

Openbare Ruimte

32.839

737

28.668

3.463

Cultuur en Cultureel Erfgoed

13.135

6.782

3.377

2.976

Sport

34.050

6.658

3.584

23.808

Financien

1.500

0

287

1.213

Bedrijfsinvesteringen

3.075

0

2.368

707

Totaal

         206.684

                  40.191

           59.502

         106.991

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 03/31/2021 13:59:59 met de export van 05/01/2020 10:41:49