Stadsrekening 2019

Stadsrekening

Voorstel om te besluiten

Voorstel om te besluiten

Onderwerp
Stadsrekening 2019

Programma
Bestuur & Middelen

Portefeuillehouder
M. Esselbrugge

Voorstel van het College van Burgemeester en Wethouders d.d.
21 april 2020

Voorstel om te besluiten

  1. De Stadsrekening 2019 vast te stellen.
  1. Het voordelig jaarrekeningresultaat van € 5.289.320 toe te voegen aan de saldireserve.
  1. Het voordelig resultaat  van € 10.013.000  van het  product beschermd wonen, en € 163.000 product Vrouwenopvang/ aanpak huiselijk geweld, onderdeel van het  programma Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg te storten in de  bestemde “regionale” reserve  WMO beschermd wonen, door een onttrekking uit de saldireserve.
  1. De in 2019 ontvangen middelen algemene uitkering van € 1.997.376 voor beleidsdoelen die eerst in 2020 uitgevoerd kunnen worden,  in de reserve te storten.
  1. Het nog niet aan een programma toegedeelde budget van € 1.302.556 voor aardgasvrije wijken, in de reserve decembermiddelen te storten en beschikbaar te houden voor het betreffende beleidsveld
  1. De begrotingswijziging over investeringskredieten vast te stellen (BW-01719).
ga terug
Deze pagina is gebouwd op 03/31/2021 13:59:59 met de export van 05/01/2020 10:41:49