Stadsrekening 2019

Programma's

Bestuur en organisatie

Bestuur en organisatie

Welk maatschappelijk effect willen we op lange termijn bereiken?

Bestuur
In het kader van goed bestuur en moderne overheid willen we onze rol als solide, betrouwbare en transparante overheid waarmaken. We willen bereiken dat goed inzichtelijk is wat we als bestuur doen en waar we het gemeenschapsgeld voor inzetten. Inwoners moeten erop kunnen vertrouwen dat we zorgvuldig omgaan met de ter beschikking gestelde middelen, zoals geld en personeel. We waken over de rechtsstatelijkheid en juridische kwaliteit van het functioneren en handelen van de gemeente op basis van een systeem van juridische kaderstelling en toezicht.
We maken het gemeentelijke beleid openbaar en streven ernaar inwoners tijdig, helder en begrijpelijk te informeren en te betrekken, zodat zij verantwoordelijkheid kunnen nemen voor eigen leefomgeving.

Burgerzaken
We zorgen voor professionele dienstverlening aan onze inwoners, we zorgen dat de burger zich welkom voelt en we houden rekening met inwoners die minder (digi)taalvaardig zijn. Daarom streven we ernaar om zowel schriftelijk als mondeling op het taalniveau B1 te communiceren.

Met onze Basisregistratie Personen (BRP) leggen we het fundament voor onze eigen administratie van bevolkingsgegevens en 600 andere organisaties maken hiervan gebruik, bijvoorbeeld de Sociale Verzekeringsbank en pensioenuitvoerders. Met het beheer van de BRP en de Registratie van Niet Ingezetenen vervullen we de rol van poortwachter  in onze stad.

Overhead
Vanaf de Stadsbegroting 2019 wordt de (centrale) overhead, het geld dat we aan de eigen organisatie besteden, onder één taakveld verantwoord. Belangrijke reden hiervoor is het voldoen aan wettelijke voorschriften en het op één plek verantwoorden van de overhead. Volgens de wettelijke definitie vallen ook leidinggevenden en bijvoorbeeld secretariële ondersteuning onder overhead. De financiële betekenis van deze verandering is dat in de programmabegroting meer lasten als overhead worden aangeduid.

Organisatie
We spelen in op de ontwikkelingen en veranderingen die op de gemeente afkomen. Vertrekpunt is een moderne overheid. Daarbij hoort een flexibele en professionele organisatie. We hebben in onze gemeente 4 principes benoemd die voor alle medewerkers de leidraad zijn in het werk: kiezen voor contact, vertrouwen als vertrekpunt, gewoon doen wat nodig is en leren van wat we doen. We zorgen voor kwalitatief goed toegerust personeel dat kostenbewust, professioneel en samenwerkingsgericht handelt om de opgaven van de stad te realiseren. Ook zorgen we voor een goede werkomgeving en een prettige werksfeer. Deze doelstellingen dragen bij aan de kwaliteit van de producten en dienstverlening aan inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en cultuurinstellingen.

Lasten

x 1 miljoen
Begroot € 67
Gerealiseerd € 74
Afwijking € -7
ga terug
Deze pagina is gebouwd op 03/31/2021 13:59:59 met de export van 05/01/2020 10:41:49