Stadsrekening 2019

Bijlagen

Leningen norm renterisico

Leningen norm renterisico

BEREKENEN RENTERISICO OP DE VASTE SCHULD
Op deze staat dient eenmaal per jaar over het voorgaande jaar het renterisico op de vaste schuld te worden gerapporteerd. Het gaat hierbij om het renterisico van het gehele openbaar lichaam, inclusief bedrijven en andere takken van dienst. Deze staat wordt jaarlijks als onderdeel van de financieringsparagraaf bij het jaarverslag naar de toezichthouder verzonden.

Berekenen renterisico op de vaste schuld

x € 1.000

[1]

Renteherzieningen 

5.362

[2] 

Aflossingen

30.232

[3] 

Renterisico (1+2) 

35.594

[4] 

Renterisiconorm

162.200

[5a] = [4>3] 

Ruimte onder renterisiconorm

126.606

[5b] = [3>4] 

Overschrijding renterisiconorm

Berekening:

Begrotingstotaal jaar 2019

[4a] 

Begrotingstotaal 

811.000

[4b] 

Percentage regeling 

20

[4] = [4a] x [4b]/100 

Renterisiconorm 

162.2000

Bij ons financieringsbeleid hebben we aangeven dat we aflossingen meerjarig spreiden om het risico van een hogere rente bij een nieuwe lening te beperken. Uit bovenstaande voorgeschreven tabel blijkt dat we maximaal € 36 miljoen renterisico [3] lopen, terwijl de norm [4] ruimte geeft tot € 162 miljoen. Deze renterisiconorm is afgeleid van het begrotingstotaal.

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 03/31/2021 13:59:59 met de export van 05/01/2020 10:41:49