Stadsrekening 2019

Bijlagen

Gemeentefonds

Gemeentefonds

Omschrijving

aantal

bedrag p/e

bedrag x €1

Inwoners

176.731

160

28.289.000

Eenouderhuishoudens

6.235

835

5.208.000

Eenpersoonshuishoudens ( miv 2016 )

52.544

51

2.692.000

eenpersoonshuishoudens 65 t/m 74 jaar

5.319

16

83.000

Eenpersoonshuishoudens tussen 75 en 84 jaar

3.543

63

222.000

Eenpersoonshuishoudens boven 85 jaar

1.639

110

180.000

Eenouderhuishoudens met 2 of meer kinderen

2.029

1.280

2.597.000

ouders met langdurig psychisch medicijngebruik

1.590

3.617

5.751.000

medicijngebruik met drempel

21.659

370

8.014.000

bedden

148.521

1

120.000

jongeren < 20 jaar

29.173

732

21.343.000

inwoners onder 65 jaar

148.906

4

600.000

ouderen 65+

27.825

101

2.798.000

ouderen  75-85 jaar

8.298

26

219.000

ouderen 65 t/m 74 jaar

16.517

0

3.000

ouderen 85 jaar en ouder

3.010

0

1.000

huishouden met laag inkomen

29.993

31

917.000

huishouden met laag inkomen  (drempel) 

21.481

687

14.753.000

huishoudens

99.177

91

8.978.000

huishoudens met laag inkomen tuSsen 65 en 74 jaar

2.851

123

350.000

huishoudens met laag inkomen tussen 75 en 84 jaar

1.549

491

761.000

huishoudens met laag inkomen boven 85 jaar

547

858

469.000

Jeugdigen in gezinnen met armoederisico

4.989

246

1.225.000

gemiddeld gestandaardiseerd inkomen (huishoudens)

47.311

-125

-5.926.000

gemiddeld gestandaardiseerd inkomen (huishoudens met kinderen)

10.009

-490

-4.906.000

gemiddeld gestandaardiseerd inkomen 65 t/m 74 jaar

5.834

112

654.000

gemiddeld gestandaardiseerd inkomen 75 t/m 84 jaar

3.169

448

1.421.000

gemiddeld gestandaardiseerd inkomen 85 en ouder

1.119

785

878.000

bijstandsontvangers

7.363

2.133

15.704.000

loonkostensubsidie  ( miv 2016 )

170

1.941

330.000

bijstandshuishoudens met minderjarige kinderen

1.743

660

1.150.000

bijstandsontvangers eenoudershuishoudens (3-jaars gemiddelde)

1.641

1.748

2.868.000

re-integratie klassiek

20

334.629

6.841.000

Uitkeringsontvangers

16.705

86

1.434.000

uitkeringsontvangers minus bijstandontvangers (3-jaars gemiddelde)

9.342

1.077

10.061.000

Wajong

3.484

859

2.992.000

Minderheden

14.935

322

4.806.000

Klanten potentieel lokaal

207.230

46

9.526.000

Klanten potentieel regionaal

357.910

24

8.425.000

Leerlingen VO

11.582

371

4.291.000

Leerlingen (V)SO 

5.167

231

1.192.000

basisonderwijsleerlingen met gewicht 0,3

509

-1.633

-831.000

basisonderwijsleerlingen met gewicht 1,2

484

-2.564

-1.241.000

oppervlakte land

5.259

41

217.000

oppervlakte land * bodemfactor  gemeente

5.259

27

141.000

oppervlakte binnenwater

503

38

19.000

oppervlakte bebouwing

747

595

445.000

oppervlakte bebouwing kern

704

2.302

1.621.000

oppervlakte bebouwing buitengebied

43

1.937

83.000

Opp bebouwing woonkernen* bodemfactor woonkernen

704

3.089

2.175.000

Opp bebouwing buitengebied* bodemfactor buitengebied

43

1.525

66.000

Woonruimten

85.125

58

4.898.000

Woonruimten * bodemfactor woonkernen

85.125

51

4.323.000

Historische kern 

20

3.222

64.000

Bewoonde oorden

16.196

32

510.000

Bewoonde oorden met historische kernen

14.335

86

1.229.000

ISV (a) stadsvernieuwing

1,13%

6.133.772

69.000

ISV (b) herstructurering 

1,41%

3.764.536

53.000

Omgevingsadressendichtheid

203.449

59

11.918.000

Oeverlengte * Bodemfactor gemeente

1.718

12

20.000

Oeverlengte * Bodemf. Gem.*dichtheidsfactor

52.694

6

307.000

Meerkernigheid

4

9.070

36.000

kernen met minstens 500 adressen

2

60.233

120.000

Meerkernigheid *Bodemfactor buitengebied

4

14.877

60.000

Bedrijfsvestigingen

18.482

76

1.397.000

OZB niet woningen 

2.886

381

1.099.000

Vast bedrag

1

249.785

250.000

bedrag in basis

196.362.000

Punten uitkerings factor

1,537

105.446.000

subtotaal uitgavenijkingen

301.808.000

OZB  waarde woning eigenaar

-14.937.000

OZB niet-woningen  eigenaar

-4.557.000

OZB niet woningen  gebruiker incl. De Pater

-3.651.000

cumulatieregeling

-59.299

Suppletie-uitkering WMO

-21.122

Suppletieregeling  afschaffing OZB woningen gebruiker

432.557

Suppletie-uitkering overheveling IUSD

354.974

Beeldende kunst en vormgeving 

150.000

maatschappelijke opvang

10.185.580

gezond in de stad

443.877

preventieve lokale jeugdbeleid ( 2010 > )

605.273

bodemsanering ( 2016-2020 )

1.164.076

vrouwenopvang

3.864.874

voorschoolse voorziening peuters

311.853

faciliteitenbesluit opvangcentra

54.455

vergunningverlening, toezicht en handhaving 2014

410.545

LHBT-emancipatiebeleid

20.000

veiligheidshuizen

218.680

Impuls brede school sport en cultuur (comb. functie)

759.910

versterking gemeentelijke aanpak jihadisme

43.210

armoedebestrijding kinderen

972.481

vergoeding hoofdstembureaus verkiezingen

2.617

Schulden en armoede

191.333

Bonus beschut werken

31.000

Maatschappelijke begeleiding

315.210

Aardgasvrije wijken

1.302.556

Programma geweld hoort nergens thuis

75.000

Transformatiefonds sociaal domein jeugd

671.183

Kerkenviesies

50.000

Sportakkoorden

15.000

Verhoging taalniveau statushouders

204.816

Landelijke Vreemdelingenvoorzieningen

642.520

Regionale Energiestrategieën

1.515.788

Nijmegen Green Capital of Europe

10.000

Beter benutten

20.000

Pilot verder integratie op de arbeidsmarkt

239.600

Verlenging impuls regionale Samenwerking GGZ

30.000

Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie

70.736

Perspectief op werk

1.000.000

Klimaatmiddelen transitievisie energieloketten

74.000

Klimaatmiddelen transitievisie wijkaanpak

409.997

Klimaatmiddelen transitievisie warmte

202.101

Jeugdhulp kinderen in een AZC

67.323

stelpost BCF

401.000

Integratie-uitkeringen

jeugd / voogdij / 18+

6.718.585

WMO beschermd wonen centrumgemeenten

63.324.579

participatie

24.467.848

Totaal gemeentefonds 2019

400.627.716

Voorgaande jaren ( 2017-2018 )

787.748

Totaal gemeentefonds

401.415.464

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 03/31/2021 13:59:59 met de export van 05/01/2020 10:41:49