Stadsrekening 2019

Paragrafen

Onderhoud kapitaalgoederen

Kapitaalgoederen in de openbare ruimte

Algemeen
Tot de kapitaalgoederen in de openbare ruimte rekenen we de wegen, de civiele kunstwerken (bruggen, tunnels en viaducten), de openbare verlichting, de verkeersregelinstallaties, de riolering, het water en het groen. Voor het onderhoud van de kapitaalgoederen in de openbare ruimte in Nijmegen hebben we een budget opgenomen van circa € 31 miljoen per jaar in de programma's Openbare Ruimte en Bereikbaarheid. Onderhoud bestaat uit dagelijks onderhoud, groot onderhoud, technische vervanging en renovatie. Een deel van de budgetten voor onderhoud in de openbare ruimte bestaat uit exploitatiebudgetten en een deel uit investeringskredieten.

Beleidskader
Begin 2013 is de beleidsnota ‘Geef ze de (openbare) ruimte' vastgesteld. Hierin staan de kaders waarin we een antwoord geven op de maatschappelijke en economische ontwikkelingen: actief burgerschap, kostenbewustzijn, duurzaamheid en een terugtredende overheid. Aan dit kader is in 2019 verder invulling gegeven. Voor de kapitaalgoederen zijn de ontwikkelingen kostenbewustzijn en duurzaamheid vooral van toepassing. Met gedifferentieerd en risico gestuurd beheer bepalen we het niveau waaraan de kapitaalgoederen minimaal moeten voldoen. Aan die differentiatiemogelijkheden hebben we in 2019 ook de wijkbudgetten toegevoegd om bewoners meer keuzes en inspraak te geven in het beheer en de inrichting van hun omgeving. Met behulp van risico gestuurd beheer zetten we onze middelen zo optimaal mogelijk in. Hiervoor moeten we keuzes maken. Deze keuzes maken we door nadrukkelijker te kijken naar de te nemen onderhoudsmaatregelen en deze af te wegen tegen de life cycle kosten, mogelijke risico’s en gewenste prestaties door beheerders en gebruikers.

Integraal uitvoeringsprogramma openbare ruimte
Voor 2019 en verder hadden we in samenwerking met een aantal andere programma’s een integraal uitvoeringsprogramma voor de openbare ruimte (UPOR) opgesteld. De prioriteit voor het programma Openbare Ruimte ligt bij het aanpakken van die beheeronderdelen die onderhoudsachterstanden hebben. Afstemming met andere programma’s om kostenbesparing te realiseren en om de stad bereikbaar te houden, heeft eveneens een hoge prioriteit gehad.

Areaalmutaties
De woningdichtheid van Nijmegen groeit de komende jaren en de openbare ruimte verandert daardoor mee. Daardoor veranderen ook de beheerkosten. Voor iedere woning die wordt opgeleverd, nemen we € 400 op in de begroting. Voor 2019 is er vanuit de Zomernota 2019 structureel voor onderhoud in verband met areaaluitbreiding € 328.000 aan extra budget opgenomen.

Wegen en civiele kunstwerken
Beleidskader
De beleidsnota ‘Geef ze de (openbare) ruimte’ is het kader voor onze wegen en kunstwerken. Op dit moment maken we een inhaalslag op het onderhoud van een aantal asfaltwegen. Daarnaast is afstemming met andere beheeronderdelen een belangrijk criterium waaronder afstemming met rioleringswerkzaamheden, kostenbesparing en bereikbaarheid van de stad.

Beleidsrealisatie
Asfaltonderhoud: In 2019 hebben we (groot) onderhoud gepleegd aan de volgende asfaltwegen: de Malvert 10e, Lankforst 10e en Meijhorst 15e, 16e en 17e straat zijn versmald en voorzien van een nieuwe deklaag. Door deze wegen te versmallen is de verkeersveiligheid verbeterd en zijn we in de toekomst minder geld kwijt aan onderhoud. Daarnaast zijn de Wijchenseweg (kanaal-minirotonde), de Postweg, de Broerdijk, de Paul Krugerstraat, de Steenbokstraat, de Parkweg, de Wolfskuilseweg (Floraweg-Molenweg), de Stieltjesstraat en de Spoorstraat voorzien van een nieuwe deklaag. Het grootste en duurste onderhoudsproject was het vervangen van de geluidreducerende deklaag van de Prins Mauritssingel staduitwaarts, tussen het Keizer Augustusplein (“Ovatonde”) en de gemeentegrens.

Woonstraten: In 2019 zijn de volgende woonstraten integraal aangepakt: Albertus Magnusstraat, Berberisstraat, Buys Ballotstraat, Heidebloemstraat, Heiweg en ’s-Gravensandestraat. Het oude, versleten asfalt is in deze straten vervangen door gebakken klinkers. Van een aantal straten is ook de riolering, het groen en/of de verlichting vervangen.

Reconstructies: Er zijn ook wegen volledig gereconstrueerd. Dat zijn de Malderburchtstraat, Hertogstraat, Groenestraat (Muntweg-Dobbelmannweg) en de oostelijke Waalkade.

Kunstwerken: In 2019 is het project  damwand Broekstraat voor € 100.000 opgeleverd. Daarnaast zijn er voorbereidingen getroffen voor de 3dcp en het duurzaam vervangen van 3 bruggen.

Financiële realisatie
Het onderhoud van wegen en civiele kunstwerken is begroot in het programma Openbare Ruimte. In 2019 werd   € 8 miljoen besteed aan onderhoud en vervanging van verhardingen en civiele kunstwerken.

Openbare verlichting
Beleidskader
Voor openbare verlichting hanteren we als beleidskader  'Zicht op Nijmeegs licht'. We gaan door met de structurele vervanging per gebied van het oude kabelnet, sterk verouderde armaturen en bijbehorende masten. In totaal vervangen we 8-10 km kabelnet per jaar en we plaatsen LED-verlichting bij het vervangen van armaturen.

Beleidsrealisatie:
In 2019 is 9,5 kilometer kabel en zijn er 2.461 armaturen vervangen.
Er zijn in totaal 2.472 storingen geweest, 236 schades en 141 gevallen van vandalisme.

Financiële realisatie
In totaal is voor € 2,3 miljoen besteed aan onderhoud en vervanging voor openbare verlichting in 2019.

Infrastructuur voor de gemeentelijke watertaken
Beleidskader
Het Gemeentelijk Rioleringsplan Nijmegen (GRP) 2017-2023 is het beleidskader voor onze watertaken op het gebied van afvalwater, hemelwater, oppervlaktewater en grondwater. Vanuit dit GRP werken we verder aan ons integraal beleid voor de uitvoering en duurzame ontwikkeling van onze gemeentelijke watertaken. De hoofddoelen van onze wettelijke gemeentelijke watertaken zijn: het beschermen van de volksgezondheid, bijdragen aan een leefbare woonomgeving en beschermen van het milieu. We streven naar doelmatig beheer en duurzame ontwikkeling van de infrastructuur voor onze watertaken.

Beleidsrealisatie
Een maat voor de kwaliteit van het riool is het jaar van vervanging. Op basis van uitgevoerde rioolinspecties en maatregelen is het gemiddelde jaar van vervanging nu 2068. We streven, over meerdere jaren gerekend, naar een stijgend jaar van vervanging. We streven, over meerdere jaren gerekend, naar gelijkblijvende restlevensduur (0%). Over meerdere jaren beschouwd, is de restlevensduur de afgelopen jaren vrijwel stabiel. Lichte variatie van jaar tot jaar is het gevolg van de berekeningswijze van deze indicator.
De gemiddelde restlevensduur is bijna 50 jaar, terwijl de gemiddelde ouderdom circa 40 jaar is. De gemiddelde levensverwachting van de riolen komt daarmee momenteel op bijna 90 jaar.
 In 2019 zijn de riolen in het centrum van Nijmegen risicogestuurd en gefragmenteerd gereinigd en geïnspecteerd. Vanwege de toegankelijkheid is het in het centrum lastig om te reinigen en inspecteren. Daarnaast is juist hier het rioolstelsel oud en is de behoefte aan beheer groot.
Op basis van de uitgevoerde en beoordeelde inspectie zijn in 2019 onderhoudsplannen en vernieuwingsplannen opgesteld die momenteel worden uitgevoerd.

Financiële realisatie
Het beheer en onderhoud van ons rioolstelsel is begroot in het programma Openbare ruimte. In 2019 besteedden wij aan onze gemeentelijke watertaken € 9,5 miljoen.

Groen
Beleidskader
'De groene draad, kansen voor het Nijmeegse groen' (2007), 'Bosbeheervisie' (2000), Handboek Stadsbomen (2008) en de Groenaanpakplannen voor Lindenholt en Dukenburg zijn ons uitgangspunt. Deze plannen stellen kaders voor de ruimtelijke en ecologische kwaliteit van groen, natuur en landschap en letten op de onderlinge samenhang binnen de hoofdgroenstructuur van de stad. De beleidsnota ‘Geef ze de (openbare) ruimte’ is ons kader voor het beheer en onderhoud van het openbaar groen. In 2019 ontwikkelen wij nieuw groenbeleid.

Beleidsrealisatie
We hebben diverse activiteiten uitgevoerd voor ecologisch herstel:
• De ecologie in de vijvers in het Goffertpark is hersteld. We willen deze succesvolle werkwijze doorzetten naar andere vijvers in Nijmegen.
• De oude maasarm in park Staddijk is uitgebaggerd waardoor het leefgebied van waterplanten en –dieren in de watergang is verbeterd.
• We maakten een begin met het omvormen van de bermen. We gingen van intensiever beheer naar extensiever beheer ivm de biodiversiteit.  
• Vanuit de visie Park West zijn verschillende groenelementen door bewoners zelf toegevoegd. Dit is gedaan om de biodiversiteit in het park te versterken.
• De laanstructuur aan het Orangeriepad in Dukenburg is vernieuwd met een toekomstgericht ontwerp: duurzame boomsoorten van verschillende soorten die een bijdrage leveren aan de biodiversiteit.

De resultaten van de proef om de Japanse Duizendknoop weg te zeven zijn positief en aankomend jaar worden deze uitgebreid.

Financiële realisatie
Het dagelijks onderhoud van het groen is begroot in het programma Openbare Ruimte. In 2019 is hieraan € 8,9 miljoen besteed.

Spelen
Beleidskader
De belangrijkste uitgangspunten voor spelen in de stad zijn:

  1. Natuurlijk spelen oftewel, meer (speel)groen en minder toestellen: bij nieuwe plekken of bij herinrichting onderzoeken of dit als een natuurlijke (speel)plek kan worden aangelegd.
  2. Speelplekken integreren we in de openbare ruimte: de uitdaging is om op een slimme manier gebruik te maken van de openbare ruimte die kinderen stimuleert om samen te spelen en waar ouderen  elkaar kunnen ontmoeten.
  3. Betrekken van bewoners: bij in te richten speelruimtes laten wij de  bewoners zelf zoveel mogelijk verantwoordelijk zijn voor de inrichting en het onderhoud.

Beleidsrealisatie
Het afgelopen jaar is planmatig gewerkt aan het onderhoud en waar nodig de vervanging van speeltoestellen, waarbij ook de mogelijkheden van natuurlijk spelen en “samen spelen” ( kinderen met en zonder beperking)  in de openbare ruimte zijn gebruikt. Bij de herinrichting van speelplekken zoals het Julianapark , speelplekken in Neerbosch Oost en het nieuwe plein van de Voorstenkamp zijn kinderen en bewoners betrokken bij ideeën voor de nieuwe inrichting.
In het project ‘bewegen, spelen en ontmoeten in de wijk’ werken we samen met de programma’s Onderwijs, Sport en Openbare Ruimte  aan de uitvoering van een gemeenschappelijke agenda om bewegen in de openbare ruimte mogelijk te maken. In 2019 zijn oa het Calesthenicspark in de Goffert , een KWIEK route in Lindenholt en de Hazenkamp gerealiseerd.  

Financiële realisatie
Het dagelijks onderhoud van spelen is opgenomen in het programma Openbare Ruimte. In 2019 is hieraan € 1,9 miljoen besteed.

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 03/31/2021 13:59:59 met de export van 05/01/2020 10:41:49