Stadsrekening 2019

Paragrafen

Financiering

Hoeveel lenen we waarvoor?

Doel

De gemeente Nijmegen bezit gebouwen, investeert in ruimtelijke ontwikkelingsplannen en verstrekt bij uitzondering leningen. Hiervoor is geld nodig. Omdat onze eigen middelen beperkt zijn, moeten we hiervoor geld lenen. Hierna geven we allereerst inzicht in de financieringspositie van de gemeente Nijmegen. Met deze positie als vertrekpunt beschrijven we vervolgens de financieringsactiviteiten in 2018. Afsluitend gaan we in op de rente en de risico’s die we lopen.

Hoeveel lenen we waarvoor?

Onze behoefte aan geld ontstaat voornamelijk door investeringen. Enerzijds in materiële vaste activa zoals gebouwen, infrastructuur en riolering. Anderzijds in ruimtelijke ontwikkelingsplannen (hierna grondexploitaties), zoals  het Waalfront. Daarnaast verstrekken we bij uitzondering leningen aan derden.
Het financieren van activa, het doen van investeringen en het verstrekken van leningen veroorzaakt een geldbehoefte. Hierin voorzien we door leningen aan te trekken, naast eigen reserves en voorzieningen.
Onderstaand overzicht is afgeleid uit de balans van de gemeente Nijmegen. Hierin wordt zichtbaar waarvoor we geld lenen (linker kolommen) en hoeveel geld we lenen (rechter kolommen).

Bedragen
 x € 1 miljoen

Financieringsbehoefte

Financieringsmiddelen

1 jan '19

31 dec '19

1 jan '19

31 dec '19

Investeringen in:

Materiële vaste activa

402

398

Eigen vermogen

87

100

Grondexploitaties

362

363

Voorzieningen

21

17

Verstrekte leningen

Aangetrokken leningen

Langlopend

73

67

Langlopend

701

617

Kortlopend

  0

0

Kortlopend

90

 112

Uit dit deel van de balans blijkt dat de aangetrokken leningen de volgende drie bestemmingen hebben:

  • Investeringen in materiële vaste activa
  • Grondexploitaties in eigen beheer
  • Leningen aan derden

Nieuwe investeringen in materiële vaste activa kosten geld, maar ze vertegenwoordigen ook een waarde.
Bij grondexploitaties gaan de kosten voor de baten uit. Deze kosten moeten wij voorfinancieren, zolang ze nog niet zijn terugverdiend door verkopen.

Een beperkt deel van de langlopende leningen (€ 617 miljoen) wordt aangetrokken om langlopende leningen te kunnen verstrekken aan derden (€ 67 miljoen). Het restant is nodig om investeringen te kunnen plegen in materiële vaste activa (ca. 50%) en grondexploitaties (ca. 50%). Naast de langlopende leningen zetten we hiervoor onze eigen reserves en voorzieningen in en trekken we ook kortlopende leningen aan met een looptijd van enkele weken. Meer dan 80%van het benodigde geld lenen we van derden.

Financieringsbehoefte
Wanneer we kijken naar de aangetrokken leningen, dan valt op dat eind 2019 onze schuld € 729 miljoen bedraagt (€ 617 + € 112 miljoen). Per jaareinde 2018 bedroeg dit € 791 miljoen, waarvan € 90 kortlopend). Het is aannemelijk dat naarmate de grondverkopen de komende jaren gaan toenemen, onze  financierings-behoefte gaat dalen, zoals nu ook blijkt uit de cijfers. Voor de algemene dienst blijft de financiering redelijk constant.

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 03/31/2021 13:59:59 met de export van 05/01/2020 10:41:49