Stadsrekening 2019

Paragrafen

Financiering

Wat is er gebeurd in 2019?

Verstrekte leningen

Bedragen x € 1 miljoen (afgerond)

1 jan '19

31 dec '19

Verstrekking -/- aflossing '19

Langlopende leningen

DAR N.V.

  3,5

   5

 1,5

Woningcorporaties

25

 22,5

-2,5

NUON

21,5

 17

-4,5

Overige instellingen met een publieke taak

 7

  6,5

-0,5

57

51

-8

Kortlopende leningen

Waalfront B.V.

2

3

 1

2

3

 1

Het betreft hier alleen de verstrekte leningen vanuit treasury. In de post verstrekte leningen op de balans zijn ook de posten gemeentelijke kredietbank en duurzaamheidsleningen/startersleningen via SVN opegenomen.

Eind 2019 resteren de woningcorporaties en de NUON als de twee grootste posten. Beide zijn oude langlopende leningen die aflopen door tussentijdse aflossingen.

Dar NV
Aan Dar is in 2019 een lening verstrekt van € 2 miljoen. Grotendeels ter vervanging van aflopende eerder verstrekte leningen.

Woningcorporaties
Sinds de oprichting van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) in 1983 verstrekken gemeenten steeds minder leningen aan woningcorporaties. In plaats daarvan lenen woningcorporaties bij banken waarbij het waarborgfonds garant staat richting de bank. De gemeente Nijmegen heeft in 2002 de laatste lening verstrekt en In 2045 loopt de laatste lening af.

NUON
De lening aan de NUON komt voort uit de verkoop van aandelen in 1998. Een deel van het geld dat aan ons verschuldigd was, is toen omgezet in een lening. Hier wordt jaarlijks op afgelost.

Overige instellingen met een publieke taak
In 2019 zijn geen nieuwe leningen verstrekt aan overige instellingen met een publieke taak. Door aflossingen op bestaande leningen staat nu nog € 6,5 miljoen open.

Waalfront
De lening aan de vennootschap Waalfront B.V. is in 2015 omgezet naar een rekening-courant verhouding.
De gemeente maakt de gronden bouwrijp en draagt deze vervolgens over aan deze publiek-private samenwerking, waarin Nijmegen voor 50% deelneemt. Waalfront B.V. lost tussentijds af met de inkomsten uit verkopen. De rekening-courant positie bedraagt per jaareinde € 3 miljoen.

Opgenomen leningen

Langlopende leningen
De schuldpositie van de gemeente Nijmegen bestaat uit langlopende (85%) en kortlopende leningen (15%). De totale schuldpositie bedraagt eind 2019 € 729 miljoen (eind 2018 € 791 miljoen).
Grondexploitaties
Van de langlopende leningen die we aantrekken stellen we een groot deel beschikbaar aan ons Ontwikkelingsbedrijf. Eind 2019 ging dit om € 304 miljoen (eind 2018 € 349 miljoen).

kortlopende leningen
Tijdelijke tekorten worden opgevangen met kasgeldleningen met een looptijd van enkele weken. Via geldmakelaars sluiten we deze leningen af bij verzekeraars, pensioenfondsen en provincies. Hierbij houden we rekening met de wettelijke kasgeldlimiet, die de omvang van deze leningen maximeert (kasgeldlimiet 2019:
€ 69 miljoen).  Dit is gedaan om de gevolgen van een snelle rentestijging te beperken. In 2019 is de limiet geen enkel kwartaal overschreden.  Zie de bijlage ‘Leningen limiet kasgeld.

Renteschema 2019

Met ingang van de begroting 2018 is de navolgende tabel door de BBV voorgeschreven (Notitie rente 2017).
De voorgeschreven tabel laat voor 2019 zien waaruit het begrote renteresultaat bestaat op het taakveld Treasury. Dit voordelige treasury-resultaat van afgerond € 1,1 mln. wordt berekend uit het verschil tussen de saldi van de werkelijk aan de taakvelden toegerekende rente (renteomslag) en de toe te rekenen rente aan taakvelden.

Renteschema rentetoerekening rekening 2019

bedragen in € 1.000

a.

 De externe rentelasten over de korte en  lange financiering 

12.385

b.

 De externe rentebaten 

-/-

3.427

 Totaal door te rekenen externe rente 

8.958

c.

 Rente  doorberekend aan de grondexploitatie 

-/-

6.882

 Rente projectfinanciering doorberekend aan de taakvelden 

-/-

   0             

 Aan taakvelden toe te rekenen externe rente 

+

2.076

d1.

 Rente over het eigen vermogen 

1.035

d2.

 Rente over voorzieningen 

0

 Saldo door te rekenen overig 

+

1.035

 De aan taakvelden toe te rekenen  rente

3.111

e

 Werkelijk aan taakvelden toegerekende rente (renteomslag)

-/-

4.331

f

 Renteresultaat op taakveld treasury 

Voordeel

1.220

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 03/31/2021 13:59:59 met de export van 05/01/2020 10:41:49