Stadsrekening 2019

Jaarrekening

Balans

ACTIVA

31-12-2019

 31-12-2018

PASSIVA

31-12-2019

31-12-2018

bedragen x € 1.000

bedragen x € 1.000

VASTE ACTIVA

VASTE PASSIVA

Immateriële vaste activa

Eigen Vermogen

kosten afsluiten geldleningen

11

13

algemene reserves

67.261

73.430

bestemmingsreserves

26.404

19.674

bijdrage aan activa in eigendom  van derden

17.106

14.049

gerealiseerd resultaat volgend uit het overzicht van baten en lasten

5.289

-1.646

17.117

14.062

98.954

91.458

Materiële vaste activa

Voorzieningen

in erfpacht gegeven gronden

559

559

voorzieningen en verplichtingen, verliezen en risico's

20.334

19.684

investeringen met een economisch nut

278.050

269.360

egalisatievoorzieningen

6

6

investeringen met een economisch nut (heffing )

52.413

35.057

middelen van derden met bestedingsdoel

5.085

5.358

investeringen met een maatschappelijk nut

102.048

94.662

433.070

399.638

25.425

25.048

Financiële vaste activa

Langlopende schulden

kapitaalverstrekkingen aan:

obligatieleningen

68.000

98.000

Deelnemingen

1.706

1.706

onderhandse leningen van:

leningen aan:

binnenlandse pensioenfondsen en verzekeraars

61

73

woningbouwcorporaties

22.307

24.876

binnenlandse banken en overige financiële  instellingen  

447.864

491.656

deelnemingen

8.077

5.707

binnenlandse bedrijven

11.000

11.000

overige langlopende leningen

39.765

43.798

openbare lichamen

90.000

100.000

waarborgsommen

229

201

71.855

76.087

617.154

700.929

TOTAAL VASTE ACTIVA

522.043

489.788

TOTAAL VASTE PASSIVA

741.533

817.435

VLOTTENDE ACTIVA

VLOTTENDE PASSIVA

Voorraden

grond- en hulpstoffen

75

53

Grondexploitaties

308.822

362.078

voorraad gereed product en handelsgoederen

117

9.643

309.013

371.774

Kortlopende vorderingen

Kortlopende schulden

vorderingen op openbare lichamen

34.344

46.684

overige kasgeldleningen

112.000

90.000

rekening-courant derden

12.000

5.000

bank- en kassaldi

6

3

rekening-courant derden

2.875

3.000

overige vorderingen

21.758

36.047

overige schulden

12.797

14.283

68.102

87.731

127.678

107.286

Liquide middelen

kassaldi

6

98

banksaldi

2.712

1.873

2.718

1.971

Overlopende activa

Overlopende passiva

verplichtingen

37.970

34.238

voorschotbedragen overheidslichamen:

voorschotbedragen overheidslichamen:

Europese overheid

1.347

0

Europese overheid

1.746

1.134

Rijk

85

38

Rijk

1.037

283

Nederlandse overheid

0

791

Nederlandse overheid

2.416

1.109

overige nog te ontvangen bedragen

9.982

10.997

overige vooruit ontvangen bedragen

912

1.605

11.414

11.826

44.081

38.369

TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA

391.248

473.302

TOTAAL VLOTTENDE PASSIVA

171.758

145.655

0

TOTAAL ACTIVA

913.291

963.090

TOTAAL PASSIVA

913.291

963.090

Totaal gewaarborgde en gegarandeerde geldleningen en overige zekerheidsstellingen € 663.884(bedrag x 1.000)

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 03/31/2021 13:59:59 met de export van 05/01/2020 10:41:49