Stadsrekening 2019

Bijlagen

Indicatoren (Vernieuwing BBV)

Indicatoren (Vernieuwing BBV)

Indicatoren

Vernieuwing BBV - Beleidsindicatoren

Een onderdeel van de vernieuwing BBV is de toevoeging van beleidsindicatoren aan de voorgeschreven kengetallen. Deze toevoeging beoogt dat de effecten van het beleid beter worden toegelicht in de begroting en de programmaverantwoording. Deze indicatoren zijn dan ook een aanvulling op de indicatoren die in de programmarekening zijn opgenomen en beogen meer inzicht te geven in het bereiken van de programmadoelstellingen.

De indicatoren worden door het ministerie voorgeschreven en de informatie wordt beschikbaar gesteld via de website www.waarstaatjegemeente.nl. Via deze website bestaat de mogelijkheid de indicatoren te vergelijken met landelijke cijfers en ontwikkelingen. Ons college bekijkt in de komende perioden, wanneer de beschikbare informatie op de website groter wordt, of de gevolgen van het gevoerde beleid ook zijn terug te zien in de ontwikkeling van de indicatoren. Mogelijk wordt er dan ook aanvullende toelichting opgenomen.

Informatie die niet beschikbaar is gesteld via www.waarstaatjegemeente.nl is aangemerkt als niet beschikbaar (nb). Het is ons streven om deze gegevens voor volgende jaren wel beschikbaar te krijgen om een zo volledig mogelijk beeld te kunnen verstrekken.

Bron: www.waarstaatjegemeente.nl

Inwonersaantal: 177.664

Taakveld: Bestuur en ondersteuning

2015

2016

2017

2018

2019

Formatie

8,3

8,2

8,2

eenheid:

FTE per 1.000 inwoners

bron:

Eigen administratie

toelichting:

Het gaat hier om de toegestane formatie in fte van het ambtelijk apparaat per 1.000 inwoners voor het begrotingsjaar op peildatum 1 januari.

Bezetting

8,1

8,2

8,0

eenheid:

FTE per 1.000 inwoners

bron:

Eigen administratie

toelichting:

Het gaat hier om het werkelijk aantal fte dat werkzaam is binnen het ambtelijk apparaat inclusief de boventallige medewerkers per 1.000 inwoners.

Apparaatskosten

 688

610 

 674

eenheid:

Kosten per inwoner

bron:

Eigen administratie

toelichting:

Apparaatskosten (ofwel organisatiekosten) zijn de noodzakelijke financiële middelen voor het inzetten van personeel (salarissen), organisatie-, huisvestings-, materieel-, automatiseringskosten e.d. voor de uitvoering van de organisatorische taken. Apparaatskosten zijn dus alle personele en materiële kosten die verbonden zijn aan het functioneren van de organisatie, exclusief griffie en bestuur.

Externe inhuur

 11,3%

10,2% 

11,2%

eenheid:

Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen

bron:

Eigen administratie

toelichting:

Onder externe inhuur wordt verstaan: het uitvoeren van werkzaamheden in opdracht van een bij de organisatie in dienst zijnde opdrachtgever, door een private organisatie met winstoogmerk, door middel van het tegen betaling inzetten van personele capaciteit en deskundigheid, zonder dat daar een arbeidsovereenkomst of aanstelling tussen organisatie en de daarbij ingezette personen aan ten grondslag ligt.

Overhead

 34,3%

35,5%

7,6%

eenheid:

% van totale lasten

bron:

Eigen administratie

toelichting:

Overheadkosten: alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces.

*  In 2017 en 2018 is in afwijking van de BBV-definitie als eenheid het % van de totale apparaatskosten aangehouden.
Met ingang van 2019 hanteren we de voorgeschreven eenheid : % van de
totale lasten. DIt als toelichting op het lagere percentage overhead in 2019 ten opzichte van voorgaande jaren.  

Taakveld: Veiligheid

2015

2016

2017

2018

2019

Verwijzingen Halt

116

110

105

84

nb

eenheid:

Aantal per 10.000 jongeren

bron:

Bureau Halt

toelichting:

Het aantal verwijzingen naar Halt, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 12-17 jaar.

Winkeldiefstallen

4,2

4,2

3,7

3,7

nb

eenheid:

Aantal per 1.000 inwoners

bron:

CBS

toelichting:

Het aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners.

Geweldsmisdrijven

7,2

7,2

6,3

6,2

nb

eenheid:

Aantal per 1.000 inwoners

bron:

CBS

toelichting:

Het aantal geweldsmisdrijven, per 1.000 inwoners. Voorbeelden van geweldsmisdrijven zijn seksuele misdrijven, levensdelicten zoals moord en doodslag en dood en lichamelijk letsel door schuld (bedreiging, mishandeling, etc.).

Diefstallen uit woning

4,0

4,0

3,2

2,5

nb

eenheid:

Aantal per 1.000 inwoners

bron:

CBS

toelichting:

Het aantal diefstallen uit woningen, per 1.000 inwoners.

Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte)

8,0

8,2

7,0

6,2

nb

eenheid:

Aantal per 1.000 inwoners

bron:

CBS

toelichting:

Het aantal vernielingen en beschadigingen, per 1.000 inwoners.

Taakveld: Economie

2015

2016

2017

2018

2019

Functiemenging

55,4%

54,9%

55,5%

55,9%

nb

eenheid:

%

bron:

LISA

toelichting:

De functiemengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen.

Vestigingen (van bedrijven)

112,2

116,0

118,4

124,8

nb

eenheid:

Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar

bron:

LISA

toelichting:

Het aantal vestigingen van bedrijven, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar.

Taakveld: Onderwijs

2015

2016

2017

2018

2019

Absoluut verzuim

8,6

11,4

11,9

10,1

nb

eenheid:

Aantal per 1.000 leerlingen

bron:

DUO

toelichting:

Het aantal leerplichtigen dat niet staat ingeschreven op een school, per 1.000 leerlingen.

Relatief verzuim

39

36

27

21

nb

eenheid:

Aantal per 1.000 leerlingen

bron:

DUO

toelichting:

Het aantal leerplichtigen dat wel staat ingeschreven op een school, maar ongeoorloofd afwezig is, per 1.000 leerlingen.

Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers)

2,2%

1,9%

2,4%

2,8%

nb

eenheid:

% deelnemers aan het VO en MBO onderwijs

bron:

DUO

toelichting:

Het percentage van het totaal aantal leerlingen (12 - 23 jaar) dat voortijdig, dat wil zeggen zonder startkwalificatie, het onderwijs verlaat.

Taakveld: Sport, cultuur en recreatie

2015

2016

2017

2018

2019

Niet wekelijkse sporters

nb

40,1%

nb

nb

nb

eenheid:

%

bron:

LISA

toelichting:

Het percentage inwoners dat niet sport ten opzichte van het totaal aantal inwoners.

Taakveld: Sociaal domein

2015

2016

2017

2018

2019

Banen

802,0

790,6

792,3

807,5

nb

eenheid:

Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar

bron:

LISA

toelichting:

Het aantal banen, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar.

Jongeren met een delict voor de rechter

1%

1%

1%

1%

 nb

eenheid:

% 12 t/m 21 jarigen

bron:

Verwey Jonker Instituut - Kinderen in Tel

toelichting:

Het percentage jongeren (12-21 jaar) dat met een delict voor de rechter is verschenen.

Kinderen in uitkeringsgezinnen

10,%

11%

10%

10%

 nb

eenheid:

% Kinderen tot 18 jaar

bron:

Verwey Jonker Instituut - Kinderen in Tel

toelichting:

Het percentage kinderen tot 18 jaar dat in een gezin leeft dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen.

Netto arbeidsparticipatie

64,6%

64,4%

66,6%

66,9%

nb

eenheid:

% van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking

bron:

CBS

toelichting:

Het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking.

Werkloze jongeren

2%

2%

2%

2%

 nb

eenheid:

% 16 t/m 22 jarigen

bron:

Verwey Jonker Instituut - Kinderen in Tel

toelichting:

Het percentage werkeloze jongeren (16-22 jaar).

Personen met een bijstandsuitkering

Eerste halfjaar

633,3

665,1

676,6

639,8

617,4

Tweede halfjaar

646,0

678,4

655,8

626,2

nb

eenheid:

Aantal per 10.000 inwoners

bron:

CBS

toelichting:

Het aantal personen met een bijstandsuitkering, per 10.000 inwoners.

Personen met een lopend re-integratietraject

Eerste halfjaar

130,7

107,8

105,6

120,4

nb

Tweede halfjaar

118,3

89,8

115,4

nb

nb

eenheid:

Aantal per 10.000 inwoners van 15 - 64 jaar

bron:

CBS

toelichting:

Het aantal lopende re-integratievoorzieningen, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar.

Jongeren (t/m 18 jaar) met jeugdhulp

Eerste halfjaar

8,3%

8,7%

9,1%

8,9%

9,4%

Tweede halfjaar

9,0%

9,5%

9,6%

9,9%

nb

eenheid:

% van alle jongeren tot 18 jaar

bron:

CBS

toelichting:

Het percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp ten opzichte van alle jongeren tot 18 jaar.

Jongeren (t/m 18 jaar) met jeugdbescherming

Eerste halfjaar

1,4%

1,2%

1,2%

1,1%

1,2%

Tweede halfjaar

1,4%

1,2%

1,2%

1,2%

nb

eenheid:

% van alle jongeren tot 18 jaar

bron:

CBS

toelichting:

Het percentage jongeren tot 18 jaar met een jeugdbeschermingsmaatregel ten opzichte van alle jongeren tot 18 jaar.

Jongeren (t/m 23 jaar) met jeugdreclassering

Eerste halfjaar

0,5%

0,5%

0,5%

0,4%

0,4%

Tweede halfjaar

0,5%

0,5%

0,5%

0,4%

nb

eenheid:

% van alle jongeren van 12 tot 23 jaar

bron:

CBS

toelichting:

Het percentage jongeren (12-22 jaar) met een jeugdreclasseringsmaatregel ten opzichte van alle jongeren (12-22 jaar).

Cliënten met een maatwerkarrangement WMO

Eerste halfjaar

nb

650

660

660

680

Tweede halfjaar

650

660

660

670

nb

eenheid:

Aantal per 10.000 inwoners

bron:

GMSD

toelichting:

Een maatwerkarrangement is een vorm van specialistische ondersteuning binnen het kader van de Wmo. Voor de Wmo gegevens geldt dat het referentiegemiddelde gebaseerd is op 137 deelnemende gemeenten.

Taakveld: Volksgezondheid en milieu

2015

2016

2017

2018

2019

Omvang huishoudelijk restafval

104

92

91

88

nb

eenheid:

Kg/inwoner

bron:

CBS

toelichting:

De hoeveelheid restafval per bewoner per jaar (kg).

Hernieuwbare elektriciteit

0,8%

1,5%

3,8%

5,0%

nb

eenheid:

%

bron:

RWS

toelichting:

Hernieuwbare elektriciteit is elektriciteit die is opgewekt uit wind, waterkracht, zon of biomassa.

Taakveld: Vhrosv

2015

2016

2017

2018

2019

Gemiddelde WOZ waarde

184

189

195

205

233

eenheid:

Duizend euro

bron:

CBS

toelichting:

De gemiddelde WOZ waarde van woningen.

Nieuw gebouwde woningen

8,7

17,7

17,5

13,7

nb

eenheid:

Aantal per 1.000 woningen

bron:

Basisregistratie adressen en gebouwen

toelichting:

Het aantal nieuwbouwwoningen, per 1.000 woningen.

Demografische druk

54,0%

53,6%

53,4%

53,8%

54,0%

eenheid:

%

bron:

CBS

toelichting:

De som van het aantal personen van 0 tot 15 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot de personen van 15 tot 65 jaar.

Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden

669

700

701

719

718

eenheid:

In Euro`s

bron:

COELO

toelichting:

Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een éénpersoonshuisouden betaalt aan woonlasten.

Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden

722

746

740

735

737

eenheid:

In Euro`s

bron:

COELO

toelichting:

Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een meerpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten.

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 03/31/2021 13:59:59 met de export van 05/01/2020 10:41:49