Stadsrekening 2019

Programma's

Onderwijs

Onderwijs

Welk maatschappelijk effect willen we op lange termijn bereiken?

Alle kinderen en jongeren verdienen het om op te groeien in een kansrijke omgeving met kwalitatief goede kinderopvang en onderwijs en met een aanbod dat bij hen past. Samen met het gehele onderwijsveld voelen we ons verantwoordelijk om mensen optimale ontwikkelingskansen te bieden, zodat allen goed voorbereid op het leven het onderwijs verlaten.

Wij zetten samen met andere programma’s het preventief jeugdbeleid en onderwijsbeleid gerichter en effectiever in, waardoor kinderen en hun ouders eerder bereikt worden en zwaardere problemen moeten worden voorkomen.  Dit vereist een andere manier van sturing, bekostiging en manier van werken. Daarnaast investeren wij in de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt.

Wij willen een preventieve inzet van Bureau Leerplicht en een goede zorgstructuur op en rondom de kinderopvang en scholen en doorgaande ontwikkel- en zorglijnen met soepele overdrachten en overgangen. We willen hierbij zoveel mogelijk aansluiten op het primaire proces en de ambities op de scholen en kinderopvanglocaties in de stad. Goede voorbeelden zijn de Kinderraadvergaderingen en de broedplaatsen van de innovatieagenda 'Ieder Talent Telt', waarin studenten, leerlingen, docenten, directeuren uit alle onderwijssoorten werken aan vernieuwing van het onderwijssysteem.

Wij zetten, aanvullend op de verantwoordelijkheid van kinderopvang en onderwijs, een plus op het onderwijsaanbod door het stimuleren van ontwikkelingskansen en het bestrijden van voortijdig schoolverlaten. Daarnaast maken we peuteropvang bereikbaar voor iedere peuter en ondersteunen wij laaggeletterden met volwasseneneducatie.

We streven naar kwalitatief goede onderwijsvoorzieningen en werken hiertoe samen met de schoolbesturen vanuit onze verschillende verantwoordelijkheden. Wij hechten belang aan schoolgebouwen met een menselijke maat, een evenwichtige spreiding, een goede toegankelijkheid en passend bij de demografische ontwikkelingen in stad en regio.

Lasten

x 1 miljoen
Begroot € 31
Gerealiseerd € 30
Afwijking € 1
ga terug
Deze pagina is gebouwd op 03/31/2021 13:59:59 met de export van 05/01/2020 10:41:49