Stadsrekening 2019

Bijlagen

Subsidiestaat

Subsidiestaat

programma

BEGROTING

REALISATIE

RESTANT

Verkeer en vervoer

3.000

7.200

-4.200

Totaal programma Bereikbaarheid

3.000

7.200

-4.200

Bestuur

1.032

1.000

32

Overhead

6.500

-6.500

Totaal programma Bestuur en organisatie

1.032

7.500

-6.468

Cultureel erfgoed

66.500

133.116

-66.616

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

11.445.386

11.239.545

205.841

Media

5.989.184

5.895.661

93.523

Musea

2.688.242

2.683.487

4.755

Totaal programma Cultuur en cultureel erfgoed

20.189.312

19.951.809

237.504

Bedrijfsloket

588.955

151.000

437.955

Economische ontwikkeling

683.125

687.372

-4.248

Economische promotie

415.506

400.000

15.506

Totaal programma Economie en toerisme

1.687.586

1.238.372

449.213

Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

7.786.930

7.700.300

86.630

Totaal programma Onderwijs

7.786.930

7.700.300

86.630

Milieubeheer

397.292

332.710

64.582

Openbaar groen en recreatie

156.223

156.221

2

Riolering

50.000

50.000

0

Totaal programma Openbare ruimte

603.515

538.931

64.584

Sportbeleid en activering

2.533.814

2.480.564

53.250

Totaal programma Sport

2.533.814

2.480.564

53.250

Openbare orde en veiligheid

45.000

5.000

40.000

Totaal programma Veiligheid

45.000

5.000

40.000

 Geëscaleerde zorg18-

6.184.103

6.184.103

0

 Geëscaleerde zorg18+

17.848.021

17.547.576

300.445

 Maatwerkdienstverlening 18-

618.223

618.223

0

 Maatwerkdienstverlening 18+

1.411.346

1.408.846

2.500

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

838.429

819.698

18.731

Samenkracht en burgerparticipatie

20.652.605

19.872.873

779.732

Volksgezondheid

1.282.230

1.203.678

78.552

wijkteams

8.434.693

8.425.285

9.408

Totaal programma Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg

57.269.650

56.080.282

1.189.368

Arbeidsparticipatie

40.000

40.000

0

Begeleide participatie

23.300

23.300

0

Inkomens regelingen

1.340.080

1.348.640

-8.560

Totaal programma Werk en Inkomen

1.403.380

1.411.940

-8.560

Ruimtelijke ordening

20.502

20.000

502

Wonen en bouwen

881.097

487.134

393.963

Totaal programma Wonen en Stedelijke Ontwikkeling

901.599

507.134

394.465

Totaal per jaar

92.424.817

89.929.032

2.495.785

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 03/31/2021 13:59:59 met de export van 05/01/2020 10:41:49