Stadsrekening 2019

Programma's

Wonen en stedelijke ontwikkeling

Wonen en stedelijke ontwikkeling

Welk maatschappelijk effect willen we op lange termijn bereiken?

Voor de lange termijn is de doelstelling om een aantrekkelijke stad te blijven. Aantrekkelijk om te wonen, te werken, te studeren, te investeren, te recreëren, te bezoeken en zich te vestigen.  Een aantrekkelijke stad is ook een duurzame, sociale en een economisch veerkrachtige stad. Deze vier speerpunten uit het Coalitieakkoord zijn leidraad. We streven naar een goed samengaan van kwaliteit, functionaliteit, duurzaamheid, haalbaarheid, cultuurhistorie en toegankelijkheid.

Nijmegen blijft de komende jaren groeien. Wij groeien in inwoneraantal sneller dan vergelijkbare steden, de provincie en Nederland. Dit biedt kansen en uitdagingen.
Een aantrekkelijke stad blijven betekent ook aandacht voor de bestaande stad. We richten ons op een  levendige en leefbare binnenstad, een goed (maatschappelijk) voorzieningenniveau, een bloeiende culturele sector  en op vitale, gezonde, duurzame, gevarieerde en gemengde wijken. In deze bestuursperiode willen we op dat gebied het volgende bereiken:

  • realisatie van structuurbepalende, stedelijke ontwikkelingsprojecten, zoals de Waalsprong, Waalfront, Valkhofkwartier,  transformatie Stationsgebied. Gebiedsontwikkelingen die van groot belang zijn voor de lange termijn ontwikkeling van de stad.
  • We zetten in deze bestuursperiode in op het aardgasvrij maken van wijken.
  • We knappen het Valkhofkwartier op en richten het opnieuw in.
  • We maken plannen voor de transformatie van het Stationsgebied  
  • We maken een toekomstplan voor Dukenburg en voeren dat uit, met als doel Dukenburg vitaal en toekomstbestendig te houden.
  • een groter aanbod van woningen voor de doelgroepen die daar het meeste behoefte aan hebben, door middel van de productie van bouwrijpe grond en de ontwikkeling van stedenbouwkundige plannen.
  • scheppen van fysieke ruimte voor de realisatie van culturele en maatschappelijke voorzieningen, scholen, kantoren, bedrijfshuisvesting en andere werkgelegenheidslocaties.

De invoering van de Omgevingswet per 2021 benutten we om ruimtelijke ontwikkeling goed te verbinden met sociale en economische ontwikkeling.

Het maatschappelijk vastgoed in Nijmegen ondersteunt en faciliteert de gemeentelijke doelen en ambities en draagt ook bij aan een aantrekkelijke stad. We streven ernaar om de voorzieningen aan te bieden die de stad nodig heeft, nu en in de toekomst. Deze zijn veilig, toegankelijk, duurzaam, goed gespreid over de stad en sluiten aan bij de behoeften van zo veel mogelijk gebruikers.

Lasten

x 1 miljoen
Begroot € 123
Gerealiseerd € 119
Afwijking € 4
ga terug
Deze pagina is gebouwd op 03/31/2021 13:59:59 met de export van 05/01/2020 10:41:49