Stadsrekening 2019

Paragrafen

Financiering

Rentelasten en toerekening

Overzicht van toegerekende en betaalde rente in 2019

Betaalde rente

12.384.668

Waarvan aan grondexploitaties

-/-

6.882.048

Betaalde rente

5.502.620

Bank- en overige kosten

+

105.006

ontvangen rente

-/-

3.427.495

Van langlopende leningen

2.917.794

Van kortlopende leningen

203.620

Overige rentebaten

306.081

Toegerekende rente aan programma's

-/-

4.330.551

Financieringsresultaat

-2.150.419

Toegerekend rente aan reserves

+

1.035.635

Resultaat op het product financiering (treasuryresultaat)

-1.114.784

Bovenstaande tabel geeft een overzicht van de werkelijke rentelasten en de toerekening van rente aan de programma's en grondexploitaties. Per saldo is een voordeel gerealiseerd op de financiering van €1,1 miljoen. Voor de investeringen geldt dat de gemiddelde toegerekende rente uitkwam op 1,09% bij een rekenrente van 1. %. Voor planexploitaties is de werkelijk toegerekende rente 1,82%. hier houden we in het kader van projectfinanciering in de begroting rekening met een rekenrente van 2%.

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 03/31/2021 13:59:59 met de export van 05/01/2020 10:41:49