Stadsrekening 2019

Veiligheid

Belangrijkste resultaten

Aanpak ondermijning
De aanpak van ondermijning heeft tot doel om criminele netwerken en processen in Nijmegen te verstoren.  Zo dragen we ertoe bij de georganiseerde criminaliteit uit Nijmegen te weren en voorkomen we ook dat kwetsbare burgers of ingezetenen misbruikt worden voor bijvoorbeeld hennepteelt, arbeidsuitbuiting of zorgfraude.

Via het interne meldpunt hebben medewerkers van onze gemeente in 2019 34 meldingen gedaan die aanleiding gaven voor nadere analyses, vooral met betrekking tot fraude en witwassen, maar daarnaast ook drugs , arbeidsuitbuiting en prostitutie. Daarbij analyseren we informatie en data uit de verschillende bronnen en werken we intensief samen met de intergemeentelijke projectgroep in Gelderland-Zuid (IGP) en met het Regionale Informatie- en Expertisecentrum in Oost-Nederland (RIEC), waar expertise en informatie van verschillende overheidsinstanties samenkomt.  Dat heeft ertoe geleid dat we in 2019 twee grote multidisciplinaire controles hebben kunnen organiseren: één in de horeca en één in een bedrijfsverzamelgebouw.

De toepassing van de Wet Bibob op het terrein van vastgoed is in 2019 voorbereid, onder andere door aanpassing van onze beleidsregels en door interne werkafspraken. Na de zomer zijn we gestart met de integriteitsbeoordelingen van zes dossiers. Ten aanzien van de toepassing op het sociale domein ligt het wetsvoorstel nog bij de Tweede Kamer.

Fysieke veiligheid
Bij de veiligheid van de fysieke leefomgeving zetten we vooral in op daadwerkelijke risico’s. Belangrijk uitgangspunt daarbij: interventies hierop dienen functioneel en proportioneel te zijn met het oog op de te boeken risicoreductie, dan wel de te behalen veiligheidswinst, en zijn gebaseerd op het beginsel dat eigen verantwoordelijkheid daarbij voorop staat. Hiervoor is in 2019 het Plan van aanpak fysieke veiligheid hernieuwd en voor de periode tot 2022 vastgesteld.

Veel aandacht ging in 2019 uit naar het vraagstuk rondom de brandveiligheid van gevelconstructies. Uit een inventarisatie is gebleken dat er 63 panden zijn met een mogelijk verhoogd risico. De eigenaren zijn aangeschreven en op hun verantwoordelijkheid gewezen. Daarnaast hebben we belangrijke stappen gezet ten aanzien van de proeftuin brandveiligheid, feitelijk een vingeroefening met het oog op de invoering van de Wet kwaliteitsborging bouwen, waarbij in de ontwerp- en bouwfase meer verantwoordelijkheid inzake bouw- en brandveiligheid wordt teruggelegd bij de eigenaar/opdrachtgever voor de bouw.

In het kader van de handhaving van de wettelijke leeftijdsgrens bij de verstrekking van alcoholhoudende drank zijn we per 1 januari 2020 met 15 sportclubs begonnen aan een aanpak gebaseerd op zelfregulering. Hierbij wordt het barbeleid in een sportkantine ten aanzien van de naleving van de wettelijke leeftijdsgrens via onafhankelijke audits gemonitord. Door middel van feedback wordt gestuurd op het juiste gedrag bij medewerkers.

Sociale veiligheid
Dit onderdeel van ons veiligheidsbeleid staat vooral in het teken van de aanpak van onveiligheid op straat en achter de voordeur. Deze onveiligheid is vaak het gevolg is van onmaatschappelijk of onaangepast gedrag, dan wel van handelen waarvan de oorzaak ligt in complexe multiproblematiek.

De Veiliger Wijkteams hebben tot taak om per stadsdeel op basis van cijfermatige informatie en duiding daarvan, veiligheidsproblematiek  ten behoeve van vroegsignalering en vroeginterventie te prioriteren. Zo kunnen we politie en gemeentelijk Toezicht & Handhaving zo effectief mogelijk inzetten op basis van heldere prioriteiten (afgeleid van het actuele criminaliteitsbeeld) en een efficiënte taakverdeling. In 2017 zijn de teams in de 8 stadsdelen ingericht en de werkwijze is inmiddels going concern.


In 2019 zijn we begonnen om de mogelijkheden van buurtpreventie verder te verkennen. Het stimuleren van sociale cohesie is hierbij een essentiële voorwaarde met als beoogde effect: het versterken van het vertrouwen van burgers in de veiligheid van hun woon- en leefomgeving. Los van de kwaliteit van de contacten die buurtbewoners onderling onderhouden, is het daarnaast belangrijk om rekening te houden met voorkeuren die burgers hebben in hun contact met de politie en de gemeentelijke partners die zich bezighouden met leefbaarheid en veiligheid op wijk-, buurt- en straatniveau.

Belangrijk is ook onze aandacht voor de zogeheten High Impact Crimes. Vooral tijdens de donkere dagen in het late najaar en tijdens de winter is de kans groter dat criminelen toeslaan, bijvoorbeeld met woninginbraken maar ook met straatroven en overvallen. We hebben in die periode extra aandacht voor preventieve acties. Supermarkten, maaltijdbezorgers en cafetariahouders krijgen extra aandacht met het oog op de mogelijkheden van preventieve maatregelen die hun bescherming kunnen bieden tegen criminelen. Een ander speerpunt hierbij is de preventieve aanpak van zakkenrollerij in het centrum. Verder hebben we in 2019 de signalering van jeugdoverlast opnieuw ingericht. Hiermee denken we niet alleen sneller te kunnen reageren bij beginnende overlast maar ook beter keuzes te kunnen maken bij het bepalen van onze inzet.

Een succesvolle aanpak van criminaliteit en ernstige overlast, beide vaak ook het gevolg van problemen achter de voordeur, vraagt om een geïntegreerde benadering van zorg en veiligheid door  gemeente, zorgpartners en deelgenoten uit de justitieketen. De samenwerking die hierbij nodig is, organiseren we in het Zorg- en Veiligheidshuis.

Belangrijke speerpunten blijven: de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling, de aanpak van mensen die vanwege een psychische aandoening een risico voor andere kunnen zijn, naast de jeugdbeschermingstafel die zich richt op het tegengaan van risico’s in de persoonlijke ontwikkeling van jeugdigen.

Deze pagina is gebouwd op 03/31/2021 13:59:59 met de export van 05/01/2020 10:41:49