Stadsrekening 2019

Sport

Wat heeft het gekost?

Wat heeft het gekost?

bedragen x € 1 mln

Sport

Begroting 2019 primitief

Begroting 2019 na wijziging

Rekening 2019

Verschil

Saldo van lasten en baten

5.1 Sportbeleid en activering

4,8

5,2

4,5

0,7

 V

5.2 Sportaccommodaties

8,2

8,4

7,8

0,6

 V

12,9

13,6

12,3

1,3

 V

V=voordeel; N=nadeel

Aan het programma Sport geven we per saldo € 12,3 miljoen uit. Het grootste deel hiervan gaat naar de deelproducten buitensport- en binnensportaccommodaties (€ 4,2 miljoen), zwemmen (€ 2,0 miljoen) en Triavium (€ 0,8 miljoen).

Ten opzichte van de reeds genomen raadsbesluiten,  de dynamische begroting, is er € 1,3 miljoen (10%) minder uitgegeven. Dit voordeel komt door inhoudelijke en technische oorzaken. De technische oorzaken betreffen de uitvoeringskosten en het onderhoud gebouwen. De uitvoeringskosten lichten we centraal toe inde paragraaf Bedrijfsvoering.
Bij Sportontwikkeling zien we een voordeel van € 260.000. Dit wordt grotendeels veroorzaakt door minder inhuur op projecten, eenmalig voordeel Btw/SPUK (Specifieke Uitkering Stimulering) en een voordeel op subsidies.
Bij Buitensportaccommodaties zien we een voordeel van € 400.000. Dit wordt grotendeels veroorzaakt door een voordeel op het onderhoud van gebouwen dat op totaal niveau per saldo nihil is en beperkte eenmalige voordelen op groen onderhoud en een Btw/SPUK.

Het verschil tussen de primitieve begroting en de dynamische begroting is hierboven toegelicht bij Begrotingswijzigingen.

Deze pagina is gebouwd op 03/31/2021 13:59:59 met de export van 05/01/2020 10:41:49