Stadsrekening 2019

Veiligheid

Wat heeft het gekost?

Wat heeft het gekost?

bedragen x € 1 mln

Veiligheid

Begroting 2019 primitief

Begroting 2019 na wijziging

Rekening 2019

Verschil

Saldo van lasten en baten

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

12,9

13,7

13,7

0,0

 V

1.2 Openbare orde en veiligheid

5,6

5,6

4,8

0,8

 V

18,5

19,2

18,4

0,8

 V

V=voordeel; N=nadeel

Aan het programma Veiligheid geven we per saldo € 18,4 miljoen uit. Het grootste deel hiervan betreft de bijdrage van € 12,9  miljoen aan de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid (VRGZ) van het taakveld Crisisbeheersing en brandweer.

Op het onderdeel Openbare orde en Veiligheid geven we per saldo € 4,8 miljoen uit. Dit betreft voor het grootste deel gemeentelijke  uitvoeringskosten die we in de paragraaf Bedrijfsvoering toelichten.

Ten opzichte van de reeds genomen raadsbesluiten,  de dynamische begroting, is er € 0,8 miljoen (4%) minder uitgegeven op  het programma Veiligheid. Dit komt omdat de verdeling van de uitvoeringskosten kosten naar taakvelden/programma's in de realisatie anders is dan in de begroting.  Hierdoor ontstaan er op programmaniveau verschillen. Inhoudelijk echter levert dat voor het programma Veiligheid geen significante afwijkingen op. De totale gemeentelijke uitvoeringskosten lichten we centraal toe.

Het verschil tussen de primitieve begroting en de dynamische begroting is hierboven toegelicht bij Begrotingswijzigingen.

Deze pagina is gebouwd op 03/31/2021 13:59:59 met de export van 05/01/2020 10:41:49